Tin Horse On Wheeled Base

Tin | 10 x 9cm | 1946-1948

Dimitris Kollaros and Gerasimos Priftis

Tin horse on wheeled base, by Dimitris Kollaros and Gerasimos Priftis. Athens, 1946-1948.

Image and text courtesy of Benaki Toy Museum, 2022
read more