Tin Cow On Wheeled Base

Tin | 8.5 x 6.5cm | 1900-1920

Unknown Artist

Tin cow on wheeled base (penny toy). Europe, 1900-1920.

Image and text courtesy of Benaki Toy Museum, 2022
read more